Verksamhet

Hem
Verksamhet

Förbundet har som syfte att till sina medlemmar tillhandahålla ett regionalt system för miljöövervakning av Svealands kustvatten.
Förbundet ska också så långt som möjligt ta fram underlag till aktörer som arbetar med åtgärder och med information påverka olika aktörer i en positiv riktning.
Stadgar
Policyförklaring

 

Verksamhetsplan 2019
Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsplan 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsplan 2017​
Sammanträdestider 2017
Handlingsprogram 2013-2015
Verksamhetsberättelse 2015

​För att uppnå syftet ska förbundet

 • Samordna den pågående miljöövervakningen

  Idag undersöker både nationella, regionala och lokala aktörer kustens vattenkvalitet. En ökad samordning av metoder, geografisk spridning och rapportering av miljöövervakningen ökar möjligheterna att utnyttja samtliga data för en mer heltäckande bild av förhållandena i våra kustvatten.

 • Utveckla miljöövervaknings- och informationssystem

  En viktig del i förbundets uppgifter är att identifiera utsläppskällorna och bedöma deras betydelse för kustens ekologi. Förbundet har därför en utsläppsdatabas (emissionsdatabas).

 • Samverka med andra miljöövervakningsförbund

  I Svealand och angänsande län finns ett antal miljöövervakningsförbund. Samarbete mellan förbunden är viktigt för en helhetssyn om miljötillståndet i kustzonen.

 • Samarbeta internationellt

  Samarbete med andra organisationer runt Östersjön eftersträvas för ett utökat kunskapsutbyte och en samsyn på miljöövervakning, datainsamling och åtgärdsarbete för en friskare Östersjö.

(ur Policyförklaring för Svealands kustvattenvårdsförbund, 2006)